Српски • English
Hristic, VASKRSENJE, rukopis
НАЈНОВИЈА ИЗДАЊА

Nazad назад

Društvena uloga salonske muzike Монографија Друштвена улога салонске музике у животу и систему вредности српског грађанства у 19. веку др Маријане Кокановић Марковић (Музиколошки институт САНУ, Београд 2014, 272 стране) резултат је рада на пројекту Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004), финансираном од стране Министарства просвете и науке Републике Србије, које је помогло и издавање ове књиге.

Монографија је настала као резултат вишегодишњих архивских, историјских и музиколошких истраживања. У књизи су обрађени примери до сада непознате или мало познате штампане и рукописне грађе, коју је ауторка истраживала у архивима и библиотекама у Новом Саду, Београду и Бечу. Од изузетне важности био је рад на многобројним историјским изворима: салонске композиције - штампана и рукописна дела; каталози / пописи објављених композиција издавача музикалија; написи о салонској музици у штампи из 19. века; дневници, мемоари и књижевна дела; приручници о васпитању или о друштвено пожељним нормама понашања; документарни предмети (програми, плакати, позивнице и томе сл).

Предмет истраживања у монографији односи се на салонску музичку културу на тлу српских земаља (како у Кнежевини, а потом и Краљевини Србији, тако и међу Србима на простору Хабзбуршке монархије) у 19. веку, тачније до почетка Првог светског рата. Понуђени хронолошки оквир (1914) одговара стандардној периодизацији европске историје (дуги 19. век) и поклапа се са политичким, друштвеним и културним дешавањима на нашим просторима. У овом периоду, стварања модерне, грађанске државе, конституише се и специфичан домен приватног живота, као и систем културних вредности, махом преузетих из централне Европе. Књига садржи пет главних поглавља: Увод, Музичко издаваштво и продукција салонске музике, Салонска музика у животу српског грађанства, Функције салонске музике, Крај ере салонске музике, као и 26 музичких примера, 9 табела, 1 графикон и 27 ликовних прилога, резиме на енглеском језику и списак литературе.

У овој монографији салонска музика је посматрана као карактеристичан продукт и медиум животног стила и менталитета једне епохе. Да би се добио одговор на питања о месту и функцији салонске музике у животу и систему вредности једног друштва или социјалне групе, било је непоходно искорачити из традиционалне музикологије у смеру интердисциплинарних истраживања, која укључују социологију, историју културе, свакодневног живота и социјалну историју. И управо из ових области монографија је добила одлучујуће импулсе.

Истраживања су била усмерена на историјско разумевање друштвене улоге феномена салонске музике у 19. веку, док су питања естетског вредновања, била од секундарног значаја. Анализа музичког дела представља само један аспект посматрања салонске музике. Она не трага више за естетским вредностима у музичкој фактури, већ за квалитетима и одликама које нека музика мора имати, да би испунила своју сврху и функцију.

pdfСадржај и увод