Српски • English
Hristic, VASKRSENJE, rukopis
НАЈНОВИЈА ИЗДАЊА

Nazad назад

Srpsko tradicionalno pevanje uz gusle Монографија Српско традиционално певање уз гусле: гусларска пракса као комуникациони процес ауторке др Данке Лајић Михајловић (Музиколошки институт САНУ, Београд 2014, 504 стране) резултат је рада на пројекту Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004), финансираном од стране Министарства просвете и науке Републике Србије, које је помогло и издавање ове књиге.

Студија се базира на фонду звучних извора различите старости, од ексклузивних снимака с почетка XX века, преко материјала из институционалих и приватних архива махом из друге половине 20. века, до снимака начињених током више од две деценије дугог личног праћења савремене гусларске праксе саме ауторке. Управо ауторкино искуство стечено током теренских истраживања кључно је утицало на то да се певању уз гусле приступи као облику комуницирања, чиме је отворена могућност за потпуније сагледавање гусларских перформанса, а потом и њихово позиционирање у култури. Сходно избору примарне визуре, монографија је организована према основним чиниоцима комуницирања, у поглавља посвећена субјектима – гуслару и публици, комуникационим чиновима и ситуацијама у којима се они реализују и, коначно, самој епској песми као поруци. Досадашња истраживања поетске димензије епике добила су неопходну и дуго очекивану етномузиколошку допуну, а сама епска песма разматрана је као синкретични, поетско-музички израз. У проучавање система веза чинилаца комуникационог процеса укључена су искуства и сазнања историје и теорије књижевности и лингвистике, али и опште психологије и психологије музике, социологије, етнологије, антропологије и културологије, што приступ чини сврсисходно интердисциплинарним.

Посебно драгоцен допринос науци ова монографија доноси у виду целовитих транскрипција певања уз гусле, као неопходних извора за проучавање музичке процесуалности. Пажљиво одабране изузетно „речите“ фотографије, не само да ефикасно илуструју, већ додатно појашњавају разматрану материју. Коначно, поред изванредно упутног пописа литературе у вези са традиционалним певањем уз гусле, употребној вредности ове књиге доприносе регистри имена и важних појмова. Страним читаоцима резиме монографије је понуђен на енглеском језику.

*Данка Лајић Михајловић, Српско традиционално певање уз гусле: гусларска пракса као комуникациони процес, pdfСадржај.