Српски • English
Časopis MUZIKOLOGIJA
ПОЗИВ САРАДНИЦИМА ЧАСОПИСА МУЗИКОЛОГИЈА

Позив за слање прилога

Редакција часописа Музикологија (Musicology) Музиколошког института САНУ, чији се прилози рецензирају, позива научнике да дају свој допринос оригиналним научним радовима и стручним приказима за бројеве 18 и 19 за 2015. годину.

Тема броја за обе свеске биће (Етно)музикологија на преласку из XX у XXI век. Ова тема обухвата широк спектар питања која се везују за савремене теме и методологије у музикологији и етномузикологији.

Са почетком новог миленијума, заоштрили су се и искристалисали многи нешто раније зачети правци размишљања у хуманистичким дисциплинама. Стечена искуства су отворила нова питања и охрабрила нове могућности проучавања када је реч о процесима комуникације и медијима.

Поред традиционалних, и даље актуелних облика размене музичких садржаја, савремене технологије и облици комуникације развили су нова поља на којима се одвијају процеси у домену рецепције, перцепције, друштвених и културних струјања. Све се то прелама кроз конкретне музичке текстове, у уметничкој, црквеној/религијској, традиционалној, популарној музици, world music, као и у облицима вишемедијског изражавања. Отуда су данас музикологија и етномузикологија и тематиком и методологијом нужно упућене једна на другу и у процесу сталног cross-over-а. Интердисциплинарност остаје трајно актуелна, иманентна обема дисциплинама; поља анализе, историјског приступа, теренског рада и других методолошких полазишта задобијају нова места у савременим тематским оквирима.

Поред прилога за Тему броја, добро су дошли и научни радови на различите теме. За њихово објављивање постоји могућност у сталној рубрици часописа Varia.

Пријаве, које укључују име/на аутора, афилијацију, наслов рада и апстракт дужине до 300 речи, на српском или на једном од светских језика, потребно је послати Редакцији часописа до 15. октобра 2014. године. Редакција ће рецензирати пријаве и послати потврду пријема апстракта у року од две недеље. Готове радове потребно је послати до 15. фебруара 2015. године; радови ће потом бити рецензирани, а њихове завршне верзије, са евентуалним изменама према примедбама или сугестијама рецензената, потребно је послати Редакцији до 1. маја 2015.

Молимо, пошаљите пријаве и апстракте на адресу muzikologija@yahoo.com

pdf Позив за слање прилога

pdf Упутство за сараднике

др Јелена Јовановић,
главни уредник