Српски • English
Marija Dumnić

Nazad назад

Марија Думнић, МА
етномузиколог
истраживач-сарадник

marijadumnic@yahoo.com

Марија Думнић (Београд, 1985) матурирала је у музичкој школи „Станковић” у Београду (теоријски одсек). Дипломирала је 2010. на Катедри за етномузикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду под менторством др Мирјане Закић са темом „Примењена етномузикологија: Историјат, концепти, перспективе у Србији” са највишом оценом. Током студија похађала је једногодишњи курс Снимање музике и тонска режија на истом факултету.

Као редован студент, положила је све испите на докторским академским студијама на Катедри за етномузикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду. Ради на изради докторске дисертације „Историјски аспекти и савремене праксе извођења староградске музике у Београду”, под менторством др Мирјане Закић. Током треће године докторских студија усавршавала се на студијским боравцима у Институту за етнологију и фолклористику са Етнографским музејом Бугарске академије наука, под менторством др Лозанке Пејчеве (Peycheva) и у Фоноархиву Аустријске академије наука, под менторством др Герде Лехлајтнер (Lechleitner).

Носилац је награде из фонда „Александар Ђорђевић” за најбољег студента етномузикологије школске 2009/2010 године, а била је и стипендиста Министарства просвете Републике Србије од 2005. до 2008. године.

Запослена је у Музиколошком институту САНУ од јануара 2011. године као истраживач-сарадник. Ангажована је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Идентитети српске музике од локалних до глoбалних оквира: Традиције, промене, изазови”. Од октобра 2009. године ради на дигитализацији и каталогизацији магнетофонских трака које су у поседу Музиколошког института САНУ, а ради и на одржавању институтске фоноархивске збирке и стручној обради етномузиколошког и етнокореолошког рукописног и штампаног архивског материјала из заоставштина некадашњих сарадника Института, у својству сарадника на пројектима које су подржавали Министарство културе и информисања РС и Секретаријат за културу града Београда. Учествује је и на истраживачком пројекту при Одељењу за сценске уметности и музику Матице српске „Музика и театар: Модалитети сапостојања у националној пракси модерног доба”, на билатералном пројекту “Intangible Cultural Heritage in Carpathian Area and Banat: Romania and Serbia” (Музиколошки институт САНУ и Институт за етнографију и фолклор „Константин Брајлоју” Румунске академије), као и на трилатерном пројекту Швајцарске фондације за науку (SCOPES) „City Sonic Ecology: Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana, and Belgrade” (Музиколошки институт Универзитета у Берну, Центар за интердисциплинарна истраживања Словеначке академије наука и уметности, Музиколошки институт САНУ).

У академској 2014/2015 години била је ангажована као сарадник у настави на Катедри за етномузикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду на главном предмету. Ради као менаџер за односе с јавношћу на међународном пројекту “Quan-tum Music”.

Марија објављује оригиналне научне радове и приказе у научним часописима и тематским зборницима од националног и од међународног значаја. Учествовала је на више међународних етномузиколошких симпозијума (Србија, Република Српска, Македонија, Турска, Кипар, Бугарска, Немачка, Бразил, Казахстан, Словенија, Португалија) и одржала неколико јавних предавања. Део њених радова може се пратити на: http://sacu.academia.edu/MarijaDumnic.

Члан је Српског етномузиколошког друштва (СЕД), Међународног савета за традиционалну музику (ICTM), Удружења фолклориста Србије (УФС), Удружења композитора Србије (УКС), Ворлд мјузик асоцијације Србије (WMAS), Британског форума за етномузикологију (BFE), Међународне асоцијације за проучавање популарне музике (IASPM), Друштва за етномузикологију (SEM), Европског семинара етномузикологије (ESEM), Међународног друштва за етнологију и фолклор (SIEF).

Области њеног интересовања јесу: методологије етномузикологије и студија популарне музике, примењена етномузикологија, историјски извори у етномузикологији, градски музички фолклор, музика Балкана, музичке праксе у Београду, дигитализација звука, културне политике. Тренутна истраживања усмерена су ка жанру староградске музике и у оквиру тога ка питањима креирања и дефинисања појма народне музике, употреби историјских примарних извора у етномузикологији, архивској обради старих носача звука, теренског истраживања у урбаним срединама и у специфичним просторима, проблемима анализе музичког извођења.

Говори и пише на српском и енглеском језику, а користи и француски, немачки и бугарски.

pdf Библиографија/Bibliography