Српски • English
Ivana Vesić

Nazad назад

мр Ивана Весић
музиколог
истраживач-сарадник

distinto_differente@yahoo.com

Рођена је 23. 08. 1981. године у Београду. Након завршетка Средње музичке школе „Мокрањац“ (Београд, Србија) уписала је Факултет музичке уметности у Београду, одсек за музикологију, где је дипломирала 2007. године на тему Између поетике и политике: поље музичке продукције у Србији између два светска рата и његова улога у креирању друштвене реалности примењујући теоријске увиде француског социолога Пјера Бурдијеа на истраживање материјалних, културних и друштвених услова продукције високоуметничке музике на простору Србији у датом периоду. Исте године уписана је на мастер студије на Одељењу за социологију Филзофског факултета у Београду, које је завршила 2009. године одбранивши мастер рад Продукција и промоција етно-музике у Србији након 5. октобра 2000. године. Друштвена и културна трансформација на примеру деловања медијских кућа РТС и Б-92. На овом одељењу похађа докторске студије и пријавила је тему Конструисање српске музичке традиције у периоду између два светска рата: утицај идеолошких подела у српској политичкој и интелектуалној елити као резултат намере да темељније испита различите конструкције српске музичке традиције у овом историјском периоду у контексту ширих друштвених процеса и идеолошких сукоба. Учествовала је на неколико међународних симпозијума и објавила неколико научних радова и стручних приказа у домаћим часописима и зборницима.

Објављени радови:

„Life and works“ – is there a real interconnection?: a sociological approach and a possibility of using biographical data for contextualizing the composers’ opus, у Тајана Марковић и Весна Микић (ур.) (Auto)biography as a Musicological Discourse, Бeograd: ФМУ, 2010, 135–142.

World music: проблем конституисања жанровских оквира, Свеске 94 (2009), 132–140.

Слушалац и „простор за рад“ у додекафонској музици Антона фон Веберна, Нови звук 27 (2006), 93–103.